Lietuvių – islandų bendruomenės Lietuvių kalbos mokyklėlės Kalėdų šventės akimirkos tapo sensacija Islandijos televizijoje ir spaudoje. Nuoroda (video).

Portalas Etaplus.lt rašo apie vaikų išgyvenimus tėvams išvykus uždarbiausti i užsienį: “Pas­te­bė­ta, kad mer­gai­tės ir ber­niu­kai ne­vie­no­dai iš­gy­ve­na tė­vų emig­ra­ci­ją. Mer­gai­tės lin­ku­sios la­biau už­si­da­ry­ti, iš­gy­ven­ti sa­vy­je, ber­niu­kai, at­virkš­čiai, emo­ci­jas la­biau iš­reiš­kia į išo­rę. Ne­re­tai jos rea­li­zuo­ja­mos ag­re­sy­viu, sa­va­nau­diš­ku, ki­tus že­mi­nan­čiu el­ge­siu”. Nuoroda.

Kalėdų šventė Varšuvos lietuviškoje šeštadieninėje mokyklėlėje. Nuoroda.

Akimirkos iš lituansitinės mokyklelės “Mano pirmieji mokslai” (Jungtinė Karalystė) Kalėdinio spektaklio “Raidžių pasaka”. Nuoroda.

Lietuvos ambasadose Graikijoje ir Šveicarijoje surengti Kalėdiniai vakarai. Nuoroda. Lietuvos ambasados Budapešte Ir Minske vietos Lietuvių Bendruomenes sukvietė į Kalėdinius vakarus. Nuoroda. Artėjant kalėdoms – Lietuvos atstovybių Strasbūre ir Valensijoje organizuoti šventiniai vakarai. Nuoroda.  Ambasada Romoje Lietuvių Bendruomenės vaikams ir svečiams iš Lietuvos vaikų namų padovanojo spektaklį. Nuoroda.

Svetainė “ikimokyklinins.lt” rašo apie edukacinius žaislus – investiciją į vaiko ateitį. Nuoroda.

Ugdymo plėtotės centras apžvelgia švietimo asociacijų patirtį diegiant vidurinio ugdymo bendrąsias programas ir pateikia susitikimo pranešimų medžiagą.  Nuroda.

Lietuvių liaudies kultūros centras išleido 2012–2013 m. kalendorių „Lietuvių tautinis kostiumas. Nuo pavasario iki žiemos. Nuoroda.

11-ojo „Gimtosios kalbos“ (2011) numerio turinys. Nuoroda.

Patiko (1)

Rodyk draugams